මා ගැන යමක්

රුක්ශාන් ජයසේකර

ක්‍රි. ව. 1855 සිට මේ දක්වා ජ්‍යෝතිෂයට හා වාස්තු විද්‍යාවට ගුප්ත විද්‍යාව රැක ගැනීමට මහත් සේවයක් ඉටුකළ ඈපා පරපුරෙන් ආභාෂය ලබාගෙන ජ්‍යෝතිෂය ශාස්තෘවරුන් කිහිප දෙනෙකුගේ දැනුම ලබා ගත් මා ගුප්ත විද්‍යාව පිළිබඳ පාරම්පරික දැනුම හෙළ පරම්පරාවෙන් උගත්තෙමි.

වැඩි විස්තර සඳහා

දරුවන්නට නම් ලබාදී‍ම

“It is not because things are difficult that we do not dare; it is because we do not dare that they are difficult.”

නම් පරික්ෂා කිරීම්

If you are an entrepreneur, you know that your success cannot depend on the opinions of others. Like the wind, opinions.

ව්‍යාපාර සඳහා නම් ලබාදී‍ම

Do you want to be even more successful? Learn to love learning and growth. The more effort you put into improving your skills.

ව්‍යාපාර පරික්ෂා කිරීම්

Hypnosis quit smoking methods maintain caused quite a stir in the medical world over the last two decades. There is a lot of argument.

කේන්ද්‍ර සැකසීම

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts.

කේන්ද්‍ර බැලීම

You’ve heard the expression, “Just believe it and it will come.” Well, technically, that is true, however, ‘believing’ is not just thinking that.