* හස්ත රෙඛා සටහනක් ලභා ගන්නා ක්‍රමය.

* සේවා ගාස්තුව වන රු. 1000/- ක් බැංකු ගිණුමට තැන්පත් කරන්න.

* කොමර්ෂල් බැංකුව (මාතර ශාඛාව)

* ගිණුම් අංකය – 8001192397

* ගිණුම් හිමිකරු – ට් එල් සී රුක්ශාන් ජයසේකර

* ෆැක්ස් – 041-5709000

* දුර – 0703709003/0415709000

* වි-ලිපිනය -chamilrukshan@gmail.com